Home

Jeg har sett at Bipedal Primate i noen kommentarer her og der har vært inne på at folk skaper kulturer og at det ikke er slik mange synes å tro, marxistene ikke minst, at kulturer skaper folk.
Man kan kanskje sammenfatte BPs kommentarer slik:


En spesifikk kultur skaper ikke et spesifikt folk. Det er et spesifikt folk som skaper en spesifikk kultur.

Vi har siden den massive innvandringen til Europa startet, igjen og igjen, blitt fortalt at vår Europiske kultur vil forandre tankesettet og verdiene til våre nye lands-menn og -kvinner. De skulle angivelig bli som oss og tilpasse seg og innordne seg europeisk kultur.

Ikke bare er denne løgnen nå avslørt, som den løgnen den er, ved at vi nå ser at dette slett ikke stemmer for den innvandrende delen av befolkningen, som i stedet for å ta til seg vår kultur oppretter parallellsamfunn basert naturligvis på deres egen kultur. Vi ser det også ved at ur-befolkningen begynner å forstå at vi selv har en egen og helt annen kultur i oss enn de innvandrende kulturene, og at røttene til vår unike kultur verken er å finne i kristendommen eller marxismen som vi nå heldigvis mer og mer er i ferd med å forkaste som religiøse ideologier.

kvinnelig biskop

Hva er igjen av denne kulturen bortsett fra staffasjen og symbolene?

thomas hylland-eriksen

Hva vil Hylland Eriksen sitte igjen med når det går opp for han at det han kanskje trodde var hans egen kongstanke: «Å dekonstruere majoriteten», ikke var annet enn nøye planlagt marxistisk nihilistisk tankespinn sukkerstrødd og servert en ung, dum og kunnskapshungrig Hylland Eriksen og hans like av marxist- leninistiske bolsjeviker?

Denne bloggen er heldigvis ikke statisk men i stadig utvikling etter hvert som flere og flere bidrar med innlegg, kommentarer og kunnskap. Bloggen begynte som en reaksjon på den da for oss uforståelige hyllesten av innvandringen av ikke-kompatible kulturer til Europa. Videre analyse av islam førte til forståelse for hvordan kulturer og kollektivisme kan verne om, og endatil propagere, individer og folk som i seg selv har ett destruktivt, ikke-bærekraftig og selvutslettende tankesett.

Jeg er som dere forstår enig med BP i hans forståelse av det korrekte forholdet mellom kulturer og folk, som jeg skisserte innledningsvis. Jeg vil likevel legge til at det er mulig å endre ett folk i forhold til en kultur, dog ikke på fredelig vis, med ved hjelp av massiv vold, tvang og kontroll.
Dette følger av at både mangfoldet og essensen i en kultur er ett resultat av mangfoldet og essensen i folkets samlede «genebasseng», og  at genebassenget ikke lar seg gjøre å endre av mennesker selv over tid, uten vold og drap på veldig kort sikt, slik vi har sett det ble gjort under innførselen av kristendommen i norden eller ved innførselen av marxismen/bolsjevismen i Frankrike og Russland, og med tillegg av tvangs- og kontroll-tiltak som innvandring og «styrt» reproduksjon på litt lengre sikt.

Jeg nevner dette og ser for meg at de fleste kan være enig i at vold, drap, tvang og kontroll ikke er ønskelig og at vi derfor videre kan være enige i at jeg og BP har rett i at kulturer ideelt sett oppstår i folk og ikke omvendt.

Jeg tror også at de fleste vil være enig i at mennesket som individ og vesen er bygd opp av celler og at det i hver celle finnes gener som koder for ulike egenskaper. Jeg ser dog at noen, såkalte kreasjonister, som tror på det overnaturlige, ser bort fra byggesteinene og kun ser på resultatet, individet, og dermed ser individet som uforklarlig og dermed tenker at dette må være over-naturlig eller skapt.
Jeg ser også at andre «religioner», som marxismen, er et eller annet sted mellom kreasjonister og meg selv og nekter å erkjenne at det finnes andre ulike egenskaper enn de få ulikhetene vi kan se med det blotte øye, hudfarge, hårfarge o.l.

freemason Marx

Karl Marx, semitt, frimurer og profet.

Marxister har  ingen respekt for naturen og det naturlige og de jobber tilsynelatende ut fra tesen at viljen kan trumfe eller beseire naturen. Jeg skriver tilsynelatende fordi at de som står bak ideene som Hylland Eriksen og mange flere med han gladelig propaganderer selvsagt er mye smartere enn Hylland Eriksen og forstår at ingenting kan trumfe naturen. Tvertimot jobber de selv med naturen og forleder sine antatte «fiender» til å jobbe mot naturen gjennom å infiltrere læresteder og andre samfunnsinstitusjoner.

Ideen med denne artikkelen var å prøve å påvise likheter mellom det jeg kaller de 4 store semittiske religionene og vise eksempler på kontrasten til vårt eget ur-gamle livssyn. Med semittiske religioner mener jeg ideer utviklet av semittiske folk med sine av evolusjonen utviklede hjerner, til forskjell fra ideer utviklet av europeiske folk med europeisk tankesett, også et hjerneprodukt av evolusjonært utviklede hjerner, men i en annen retning i et annet miljø.

En likhet mellom de «fire store» er at mennesket i seg selv er ingenting, ved at mennesket er en ubetydelig del av «menneskeheten», eller stammen.
Ummah i islam, proletariatet i marxismen, guds utvalgte folk i jødedommen, og «hjorden»/saueflokken i kristendommen.

En annen likhet er ideen om at det finnes noe tredje  som er større enn både individet og flokken, nemlig en guddom, Allah, Gud, Jesus eller endatil bare selve ideen(ånden) som i marxismen. Ingen har rett til å tvile  eller stille spørsmål rundt disse premissene. Kjetteri fører til steining, korsfestelse, bannlysing eller at du blir offentlig uthengt, utstøtt og i tillegg kan miste jobben.

En tredje likhet er ideene om kollektivisme, «rettferdighet» og likhets-tanken, ikke likeverd utover ideen om at alle er like lite verdt, men ideen om at alle ideelt sett skal være like og den falske forestillingen om at alt kan bli rettferdig dersom alle blir like.

Den fjerde, som også er en grunntanke i de tre forannevnte, er ideen om at mennesket egentlig ikke kan tenke selv og at det ikke finnes noe som heter menneskelig moral.
Ideen er at både individet og samfunnet trenger rigid styring og kontroll. Reglene er skriftlige og ikke åpne for hverken diskusjon eller tolkning av andre enn de som selv har laget dem.
Dette kommer frem i koranen hvor alt fra personlig hygiene og personlig samliv til krigdøring og folkemord er beskrevet ned tili hver minste detalj.
Det samme er tilfellet i jødedommen, med sin talmud, selv om det mest kjente eksempelet derfra er moseloven og Moses sine 10 bud som også er grunnlaget for kristendommen.
For marxismen sin del blir den samme ideen om menneskenes antatte dumskap og umoral manifestert i FN sine menneskerettigheter hvor selv noe så opplagt og viktig som at alle mennesker har rett til liv blir skriftfestet, sammen med masse annet sludder som at alle har rett på ferie og hvile og gud vet hva vi ikke har rett på snart. Samtidig er det i menneskerettighetenes tillegg forklart at retten til liv ikke går foran en stats rett til å ta liv dersom staten finner det nødvendig.

La meg kort ta dette med moral. I tider hvor vi ikke forstod at hver minste del av av ett menneskes vesen og natur er bygd opp ved hjelp av informasjon kodet i genene, var det naturligvis mye synsing om både menneskets fysiske og psykiske vesen. Alle har etterhvert akseptert at den fysiske delen er ett resultat av evolusjonen  og naturlig seleksjon. Å erkjenne at psyken også naturligvis må formes av det samme sitter lenger inne.
«Moralen» er en viktig del av ett menneskes psykiske vesen, og er vel det fenomenet det har vært  synset mest om gjennom tidene.
Både fysiske og psykiske egenskaper er ett resultat av naturens nådeløs seleksjon. Dette gjelder alle livsformer. Enkelte egenskaper er positive i den forstand at de hjelper ett individ til å forplante seg og føre sine «vellykkede» gener videre, mens andre igjen kan minimere ett individs sjanse for å føre videre «uheldige» egenskaper. La meg legge til at det egentlig ikke finnes gode eller dårlige egenskaper, kun egenskaper ute av tid eller sted.

For å forklare litt nærmere om moral, la oss hoppe over det latterlige første budet om at «Du skal ikke ha andre guder enn meg» og noen andre politiske bud, og gå helt til bud nummer 5: «Du skal ikke slå ihjel».
Hvorfor forstår de fleste instinktivt at dette er et viktig prinsipp, hvorfor er dette «hardkodet» i genene?
Jo, fordi at det er ett prinsipp som, om det respekteres og blir forstått,  betydelig reduserer sjansen for at du selv eller familien din skal bli drept. Altså, at du øker sannsynligheten for å få videreført dine egne gener.
Dersom du er født uten sperrer for drap og synes det er helt greit å drepe eller bruke vold er sjansen stor for at noen vil følge ett annet like viktig prinsipp, at selvforsvar er god moral, og før eller siden stå opp mot deg og drepe deg med full rett i selvforsvar.
Voldelige personer og kulturer har derfor gjennom tidene blitt slått ned på, gang etter gang etter gang.
Personer og kulturer som har forstått at aggresjon er farlig mens selvforsvar er riktig og viktig har levd lenger og blitt mer tallrike enn personer og kulturer som f.ex. har blitt hjernevasket til å tro at du, når du blir slått, skal vende det andre kinnet til.

Som man ser har naturen utviklet oss slik at vi føler at det er riktig å forsvare genene våre, mens den samtidig har utviklet oss slik at vi ikke oppfører oss på en måte som kan sette oss selv og genene våre i fare. Altså, selvforsvar er positivt, angrep, vold og tvang er ikke positivt
Hvorfor føler mange at det er enda mer viktig og moralsk riktig å forsvare barna sine enn seg selv? Jo fordi barna er fremtiden og man allerede har investert mye i dem for at de skal bringe ens egne gener videre.
De fleste ville om de måtte velge mellom sitt eget og ett av barnas liv med lett hjerte velge bort sitt eget liv.
Eller, uten å stusse vil foreldre ofte risikere sitt eget liv for å redde ett av sine barns liv. Dette føles «moralsk» riktig. Hvorfor?
Fordi de genene som koder for slik oppførsel og moralsk oppfatning har større sjanse for å overleve og bli videreført inn i fremtiden gjennom barna enn gjennom en selv, ettersom barnet er ungt og har livet foran seg mens man selv gjerne er eldre og har store deler av livet bak seg. Dette fenomenet er utbredt over hele dyreriket og kalles foreldre-instinkt,  men det kunne like gjerne blitt kalt foreldre-moral.

Dette var noen eksempler og kanskje de mest opplagte eksemplene av alle på hva moral egentlig er. Alle ser også at dette likevel er kompliserte mekanismer som ofte også slår inn under stressende situasjoner, og at det i tillegg kan være mange andre forhold som virker inn på beslutningen eller handlingen.
Finnes det da noen fasit? Er det mulig å samenfatte «god» moral i 10 bud på en steintavle, eller i en tykk bok som talmud, bibelen eller koranen?
Er det mulig å fremholde en tolkning av moral og rett som riktig for alle personer i alle land til alle tider?
Nei, selvsagt er det ikke det, men allikevel klarer vi ikke kvitte oss med forestillingen om at dette er mulig. En tro på ett ufeilbarlig system, som jeg mener kommer hovedsaklig fra kriger-stammer i midtøsten, ett menneske-fiendtlig livs-syn manifestert i troen på én absolutt sannhet eller én mono-teistisk gud om du vil.
Noen kaller disse monoteistiske ørken-religionene for «proto-kommunisme» og jeg synes det er ett godt og treffende navn.

Finnes det ett alternativ til slike guddommelige direktiver som vi fortsatt bygger samfunnet vårt på?

Odin

Odin. Menneske, humanist, realist, evolusjonist, filosof, dikter, fredsmegler, kriger, samfunnsbygger, samlivsrådgiver, leder, legende og etterhvert også «gud». Idag trolig hoderystende og sorgtung travelt opptatt med å «strø» benkene for storinnrykk i Valhall.

Hva sier Odin, vår egen «gud» og vårt eget livssyn, der andre sier «DU skal IKKE slå ihjel»:

Þat kann ek it átta,                                                 Jeg kan det åttende,
er öllum er                                                               som for alle er
nytsamligt at nema:                                               nyttig å lære:
hvars hatr vex                                                          Der hatet vokser
með hildings sonum                                            mellom høvding-sønner
þat má ek bæta brátt.                                            det[hatet] må/kan/bør jeg ordne fort.

For det første kommer ikke Odin med påbud, han forteller hva han selv kan,  må eller bør gjøre.
Og, i tillegg sier han, at denne kunskapen er nyttig for alle å plukke opp.
For det andre så går han til kjernen av problemet, hatet, for å løse problemet. Han legger ikke direktiver og tvang oppå det faktiske problemet.

Er det rester av denne forståelsen som gjør at Norge elsker å fremstå som fredsnasjon og den store freds-forhandleren? Samtidig som direktiver og byråkrati fra andre kulturer gjør at vi uten å stusse sender våre bombefly med tonnevis av bomber på vingene for å forsøke å utrydde symptomene på hatet.

Et annet eksempel på kontrasten mellom guddommelige absolutte påbud og vår egen kulturs vennlige råd og ord til ettertanke før man bestemmer seg for det som passer best for en selv., finner vi her:

«Du skal ikke drive hor», sier bibelen.
Hva sier Odin om dette?

Ráðumk þér, Loddfáfnir,                                             Jeg råder deg, Loddfafnir,
en þú ráð nemir, –                                                         og at du lærer,
njóta mundu, ef þú nemr,                                            nytte kan du ha, om du lærer,
þér munu góð, ef þú getr -:                                         det kan gjøre godt, om du husker.
annars konu                                                                   Annens kone
teygðu þér aldregi                                                         skal du aldri
eyrarúnu at.                                                                    hviske til.

Og her er ett vers som går på monogami og seksualmoral generelt:

Þat kann ek it átjánda,                                               Jeg kan det attende,
er ek æva kennik                                                         som jeg aldri forteller
mey né manns konu,                                                 jenter eller annen] manns
.                                                                                        kvinne,

– allt er betra,                                                                – alt er bedre
er einn of kann;                                                           som bare en vet;
þat fylgir ljóða lokum, –                                              det avslutter visen,
nema þeiri einni,                                                        Jeg [forteller] kun den ene,
er mik armi verr,                                                         som armen sin gir meg,
eða mín systir sé.                                                      eller kun bare søsteren min.

Verset eller hemmeligheten Odin kun vil dele med en er det som idag heter sex.
Som vi ser vil han heller ikke dele den med for unge jenter, eller andres koner.

Når vi også vet, som våre forfedre selvsagt visste, at Odin ikke hadde noen søster i det hele tatt, kan vi omskrive «mín systir» i siste linje til «ingen». Siste linje blir derfor en «negativ» bekreftelse eller understrekelse,  kanskje også en humoristisk eller bare gåtefull sådan,  av viktigheten av å ikke dele denne hemmeligheten med flere enn  en.

Muhammed og Aisha. Den "arabiske vårens" vakreste eventyr ?

Om man studerer talmud vil man se at heller ikke Jødedommen  har motforestillinger mot sex med barn. Noe vi ser i verset over at Odin og vår kultur  tok avstand fra allerede for tusenvis av år siden.

Som vi ser har alle kulturer untatt den marxistiske kultureren vi idag er påtvunget forsøkt å formidle at «hor» ikke er bra, verken for individet eller samfunnet. Vi ser også at det er flere måter å formidle dette budskapet på. Den ene er gjennom absolutte «gudommelige» påbud og regelverk  med strenge straffer, og den andre er gjennom råd og eksempelets makt, på en måte som stimulerer til ettertanke hos mennesket selv. Jeg tror de fleste vil være enig i at det siste er best, og at i en kultur hvor individet og selvstendig naturlig tenkning stod i fokus, ville dette også vært nok.

Den marxistiske «religionen» skiller seg på dette området betydelig fra samtlige andre livs-syn og oppfordrer istedet til «hor». Det tror jeg de fleste forstår om de tenker over hvilke verdier som idag formidles i media. Tradisjonelle familieverdier, som har propagert menneskeheten med stor suksess siden dens tilblivelse og helt til våre dager, står nå også i fare for å bli druknet i marxismens mangfold av nihilistiske ideer.

Som en avslutning og foreløpig konklusjon må jeg si at det er på høy tid at vi tenker gjennom hva egentlig driver med og hvor vi er på vei.
For å begynne å forstå må vi først begynne å tvile, når man tviler begynner man å stille spørsmål:
Hvor kommer disse ideene som vi blir tvangsforet med dag ut og dag inn egentlig fra?
Er de holdbare?
Vil de tjene oss og vårt samfunn, eller vil vi som i tusenvis av år har hatt evnen og friheten til å tenke selv komme dårligere ut med global utjevning og likhet?
Er ideene skjenket oss av godvilje eller for at vi selv skal forestå vår egen undergang?
Vil verden bli ett bedre sted ved at vi importerer laverestående tvangs-kulturer til Europa, eller ville verden blitt bedre om vi istedet forsøkte å ta vare på vår egen kultur og kanskje ogvså vurderte å eksportere vår egen kultur og den forståelsen vi har for viktigheten av  kunnskap, sannhet, fornuft og frihet?

Mange forstår at vi ble påtvunget kristendommen, mange mener og tror likevel at dette har gjort oss godt, jeg tror ikke det, men jeg forstår likevel at noen kan tro det. Det er også mulig at tanken bak innførselen av kristendommen var god, selv om jeg slett ikke tror det heller.
Men, når det gjelder marxismen, som vi nå har blitt gitt som erstatning for kristendommen, tror jeg ikke man trenger tenke særlig dypt eller lenge, samtidig som man observerer utviklingen og verden rundt oss, før man forstår at den har det aldri kommet noe godt ut av og at det vil det heller aldri gjøre.

Marx er død, heldigvis, dessverre er det folk og kulturer som fortsatt vil at han og ideene hans skal leve videre.

obama reviving marx

14 thoughts on “Kultur

 1. Veldig bra. Nå er det bare å vente på at det skal komme en monoman monoteist løpende og påstå at dette beviser hvor umoralske ateister er, eller noe i den duren, siden vi avviser den påtvungne fantasien om absolutt og gudegitt moral. Moral og etikk er ganske enkelt evolverte egenskaper ved menneskenaturen. Så enkelt er det med den saken.

  «Alle har etterhvert akseptert at den fysiske delen er ett resultat av evolusjonen og naturlig seleksjon.»

  Alle? Jeg vet om opptil flere som tviholder på «barnetrua» si i så henseende.

  • Ja, det er vel noen av de mørkeste krokene på internett som fortsatt tviholder på troen, men samtidig viser disse ellers ganske så stor evne til analytisk og rasjonell tenkning, slik at man ikke vet helt om man skal ta dem på alvor eller ikke på dette området.

   For marxister sin del, for å snakke om en annen gruppe, kan det ikke være verken fantasien eller krav til bevis som gjør at man ikke fullt ut kan akseptere naturen slik den er. I og med at fantasien og drømmen om Utopia lever i beste velgående, på tross at den enkelt kan verifiseres som ikke-realistisk.

 2. En meget god artikel! Der er helt klart lighedstræk mellem de fire mellemøstlige ideologier. Sikkert fordi de har samme ophav.

  Vores egen kultur er den bedste og den mest egnede i norden. Ikke fordi den den er de andre overlegne, men fordi den er vor egen og [derfor] er resultatet af en årtusindlang tilpasningsproces.

  • Takk for vennlige ord.
   Jeg er ellers ( 🙂 også) enig med deg. Vår kultur er ikke nødvendigvis best for alle, men den er ihvertfall best for oss selv. Selv om de fleste trolig ville hatt nytte av å forholde seg mer til naturen og virkeligheten, slik vi selv har tradisjon for å gjøre.

   Så selv om jeg nevner å eksportere noen av våre verdier, har vi vel kanskje foreløpig nok med å få åpnet øynene til vårt eget folk om vår egen kulturs storhet og egenart.

  • Stemmer. Det er menneskets natur å skape kultur. Det siste er en forlengelse av det første, og det er egentlig ikke noe skille mellom de to. Man kan også kalle natur for en utvidet fenotyp:

   «The main idea is that phenotype should not be limited to biological processes such as protein biosynthesis or tissue growth, but extended to include all effects that a gene has on its environment, inside or outside of the body of the individual organism.»

   http://en.wikipedia.org/wiki/The_Extended_Phenotype

   Norske gener skaper norsk kultur. Termitters gener skaper termitt-tuer. Jødiske gener skaper… sammensvergelser.

   • Godt mulig du rett i din siste setning, men det høres ille ut.

    Det jeg tror mange flere vil kunne være enig i, og forstå, er at vår egen kultur er åpen og tillitsfull, noe vi ser i hvordan vi med åpne armer har tatt imot «trengende» fra hele verden, mens semittiske kulturer synes å være mye mer lukket og bygd på mistillit og fremmedhat.
    At de da konspirerer og lager planer blir vel en naturlig følge av deres fryktbaserte kultur.

 3. «Godt mulig du rett i din siste setning, men det høres ille ut.»

  Ja, det var vel litt flåsete sagt.

  • Jeg tror det var riktig sagt, da jeg tror det er lurt å holde en knallhard linje mot jøde-elskere etter all jødehaterjakten vi har observert i nasjonalistiske partier eller organisasjoner som skal bli respektable.

   Ingen hvis mål er overlevelse av hvite, vil bry seg med at en potensiell forbundsfelle mener jøder er noe dritt, selv om man kan si at det er strategisk lurere å fokusere på vår egen overlevelse enn på jødenes synder.

 4. «Jeg skriver tilsynelatende fordi at de som står bak ideene som Hylland Eriksen og mange flere med han gladelig propaganderer selvsagt er mye smartere enn Hylland Eriksen og forstår at ingenting kan trumfe naturen. »

  I mine øyne er det er ikke mange av de anti-hvite som forstår noe særlig mer enn hva Hylland Eriksen gjør. Det er ikke lav IQ som gjør Hylland Eriksen dum, det er at han i hovedsak mener ting som bringer status til Hylland Eriksen gitt dagens samfunn.

  Den menneskelige hjerne ble utviklet som et redskap for å skaffe ressurser og sosial status, slik at individet fikk flest mulig etterkommere.

  At noen av oss faktisk bryr oss om hva som er sant, er for meg et av de gjenværende mysteriene, og ikke at de fleste andre stort sett mener det som lønner seg for dem personlig.

  For å komme tilbake til Hylland Eriksen, så kommer han til å skifte mening, når han ser at dette lønner seg. Etter hva jeg har sett, har han allerede begynt å moderere seg etterhvert som ikke-hvite innvandrere ikke lenger er på den akademiske moten.

  Vikinger og Skandinavia ser derimot ut til å bli mer hipt, så jeg tipper vi vil få se Hylland Eriksen skrive mer om dette i tiden som kommer.

  • Du har trolig helt rett angående Hylland Eriksens motiver, jeg så bare ikke i farten at trolig er mange mer opptatt av status enn hva vi selv er.
   Likevel har jeg også rett i at dette med hjernevasking i utdanningsinstitusjoner er ett stort problem, og det var aldri min mening at Hylland Eriksen er spesielt dum, han er bare hjernevasket som resten av kullet han er en del av. Faktisk tror jeg han er veldig intelligent, men han har for ensidig beslutningsgrunnlag, og kanskje han som mange andre i ungdommen også var mest opptatt av å passe inn og gjøre karriere.

   Jeg synes også han har moderert seg noe, men samtidig ser jeg at han skriver i papirutgavene av avisene og ikke så mye på nettet lenger. På nettet blir man jo tatt.

   Det er ikke enkeltindivider, med få unntak, som er farlige, men systemet. Systemet leder og forsterker et visst syn, og undertrykker andre syn. Dette er jeg ganske sikker på at THE og mange flere vil innse etterhvert, og forhåpentligvis vil de også kanskje forstå at ikke alt var like realistisk og fornuftig av det de lærte.

   Bra du er tilbake med kommentarer.

   • «kanskje han som mange andre i ungdommen også var mest opptatt av å passe inn og gjøre karriere.»

    Det er nok ikke bare kanskje, da han ble en av Norges yngste professorer ved UiO, noe du ikke blir hvis du tenker ut noe nytt, i steden for å skrive hva de eksisterende professorene vil.

    Ellers mener jeg det er viktig å vise at man hater anti-hvite forrædere som Hylland Eriksen, da de er sosiale feiginger dette fungerer på. At sosial fordømmelse virker på dem, kan også leses ut fra måten de argumenterer, hvor de heller latterliggjør og fordømmer sine motstandere, i steden for å møte de med saklige argumenter.

    http://www.nrk.no/ytring/finnes-thomas-hylland-eriksen_-1.8393415

    Ennå en bekreftelse på dette fikk vi når vi fikk se hvor opprørt Hylland Eriksen ble når noen mente han var medansvarlig for at Breivik tippet over.

    http://www.rights.no/2012/11/hylland-eriksens-sjokk/

    Det blir derfor strategisk feil når vi projiserer hvordan vi faller for logisk argumentasjon, og tror at anti-hvite sosiale klatrere som Hylland Eriksen gjør det samme.

    PS. Jeg tipper Hylland Eriksen kommer til å lese dette, da jeg tror han på ekte narsissistvis, googler seg selv hele tiden.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s